Monday, December 29

సామూహిక......Vs జనాభా

వివరణ-2

మగాడు సెక్స్ కోసం పెళ్ళికి ఒప్పుకుంటే, స్త్రీ భద్రతకోసం ఒప్పుకుంటుందంటారు! పెళ్ళి జరగ్గానే, మగాడికి భార్య మీద ఓ ఆధిపత్యం వచ్చేస్తుంది! భార్య ‘వద్దు’ అనడానికి వీల్లేదు! పైగా క్రిందితరగతి వాళ్ళకి వున్న టిక్కెట్ అక్కర్లేని వినోదం అదొక్కటే! అందుకని నిర్బంధంగానైనా అనుభవిస్తుంటాడు. పిల్లల్ని కంటూనే వుంటారు—సెక్స్ లో స్త్రీ సంతృప్తి చెందినా, లేకా పోయినా!

సహజీవనంలో ఈ స్థితి వుండదు! ముందుగా ఇద్దరూ ఒకరిని ఒకరు అన్నివిధాలా బాగా ఇష్టపద్దాక, ముందుగానే సెక్స్ లో కూడా ఇద్దరూ సంతృప్తి చెందుతున్నారని నమ్మకం కలిగాకే సహజీవనానికి అంగీకరించవచ్చు!

ఇలా కాకపోతే, ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళు నచ్చిన తరవాత, పూర్తిగా అర్ధం చేసుకునేవరకూ సెక్స్ ప్రసక్తి లేకుండా కూడా సహ జీవనంచెయ్యవచ్చు! పూర్తిగా నమ్మకాలు కుదిరితేనే సెక్స్ కి పరస్పరం అంగీకరించవచ్చు!

సహజంగా, ఇద్దరూ స్వేచ్చగా మాట్లాదుకొని, పిల్లల్ని కనడమా వద్దా నిర్ణయించుకోవచ్చు! వద్దనుకున్నంతకాలం నియంత్రణ పద్ధతులు వుండనే వున్నాయి!

యేడాది తిరగకుండా బిడ్డని యెత్తుకోవాలనే ఒత్తిడి వుండదు! స్త్రీకి ‘వద్దు’ అనడానికి సర్వ హక్కులూ వుంటాయి!
మరి జనాభా పూర్తిగా అదుపులోకి వచ్చెయ్యదూ?

దీన్ని చట్టబద్ధం చేస్తే, ఒడంబడిక వ్రాతలో వుండి రిజిష్టరు అయి వుంటుంది గనక, షరతులు ఉభయుల్లో యెవరు ఉల్లంఘించినా, చట్టబద్ధంగానే విడిపోవచ్చు—విడాకుల తతంగం కొనసా………గకుండా! (పిల్లల విషయం కూడా ఒప్పందంలో వుంటుందికదా!)

పట్టణాల్లోను, నగరాల్లోనూ ఇప్పుదు ఇలాంటివి జరుగుతూనే వున్నాయి—చట్టం లేకుండా, లిఖిత ఒడంబడిక లేకుండా!

ఓ స్త్రీ, ఓ పురుషుడూ ఒక బిడ్డతొ మీ పక్క అపార్టుమెంటు అద్దెకి తీసుకుని, సామానుతో సహా దిగి, మగాడు ఉద్యోగానికో, వ్యాపారానికో వెళ్తూ, బిడ్డ స్కూలుకి వెళ్తు వస్తూ వుంటే, అది ముచ్చటైన కుటుంబం అనుకుంటారా లేక ఆ మగాడు బిడ్డతో సహా వున్న స్త్రీని లేపుకొచ్చాడనుకుంటారా?

అలాంటి సహజీవనాలెన్ని లేవు?

6 comments:

pseudosecular said...

Dear Sree,

Good subject to write about.

I think readers must wait until you post all the parts before commenting. With bits and pieces, it is difficult to understand what exactly you are trying to say.

The ideas that you are writing here are practiced in Europe and America for the last 60 years.

After seeing the diasterous results, they are thinking for solutions now. Let me point some of the drawbacks of the system that you are proposing.

1) 50% or more divorce rates
2) Single Mothers with children
3) Single Fathers with children
3) Childrens without father
4) Childrens without mother
5) Spousal abductions of Children
6) Child support issues
7) Obesity and other helath problems casued by broken relationships.
8) Increase in crime rates
9) Chiald care issues
10)Step Fathers
11) Step mothers
12) Step brothers and sisters
13) Loss of faith in Marraiage as a Social institution
14) Loss of faith in Family as a social institution
15) Creation of a class of "passengers". Class of people who want to have "that", and no responsibilities.
16) Birth rates go southwards
17) Depopulation (as it is happening in Europe and America)
18. Creates a class of men, who is useless for the society.
19) Wives without husbands (absentee husbands)
20) Husbands without wives (absentee wives)
21)

This is only one side of the coin. I will write the advantages of such unions in my next reply (you already mentioned some of them).

BTW: Did you read about European and American experiment with this idea and its consequences?

I wish you all the best. Keep writing.

Icanoclast said...

Well!! I see... there are certain disadvantages but its better than the current institution which calls for the male domination (the bottom line is, even the women were programmed/trained to believe to accept that in the name of fidelity/chastity "pAtivratyamu").

Krishna Sree said...

Dear pseudosecular!

I am sorry, u are trying to find so many holes in the armour!

All your pints 1 to 15 become nopoints when the system is 'legalized'!

Mind you, there are no laws or written agreements for co-habitation in the countries mentioned by you!

16 & 17 are advantages.

18 is in itself a nopoint!

19 & 20 is no problem, as 'vidhurulu' & 'vidhavalu' are always there in any country under any system!

Krishna Sree said...

Dear Icanoclast!

Thank you for thinking rationally and agreeing that it is a better system.

Pl convince the others also!

So that some day, a change may come.

pseudosecular said...

Krishna Sree గారు,

మీరు ఈమద్య వ్రాయడం లెదు. Vecation లొ వున్నారా? వ్రాయండి.

Krishna Sree said...

డియర్ పీయెస్!

వెకేషన్ కాదుగానీ, 31-12-2008 అర్ధ రాత్రి—బ్లాగ్ రాస్తూ వుండగా, ఠక్ అని మానిటర్ ఆరిపోయింది! మదర్ బోర్డులో సమస్య అని తరవాత తెలిసింది! వారంటీ వుంది కాబట్టి, అది బాగు చేసి మళ్ళీ బిగింపించడానికి—ఇదిగో! ఇన్ని రోజులు పట్టింది!

అంతా బాగుంటే, ఇక నుంచీ క్రమంగా……..!