Sunday, December 28

సామూహిక...... Vs జనాభా

వివరణ--11) అసలు వివాహం అంటే ఓ లైసెన్స్—చట్టబద్ధంగా, సురక్షితంగా, స్వేచ్చగా, భార్యా భర్తలు లైంగిక సంబంధాన్ని అనుభవించడానికి! దానికోసం మొదటి మూడు నిద్రలూ జరిపించటం ఓ ముచ్చట! ఆ తరవాత కూడా, రాత్రి తొమ్మిది అవగానే, భార్యా భర్తలు పడగ్గదిలోకి వెళ్ళి తలుపులు మూసుకున్నా, ఇంట్లో వాళ్ళు (పుట్టింట్లో గాని, అత్తింట్లో గాని) ముసిముసిగా నవ్వుకుంటారేగానీ, వద్దనరు, తప్పు పట్టరు! (యెక్కడో కొంతమంది అత్తలు కళ్ళల్లో నిప్పులు పోసుకుంటారులెండి!)

ఇంతే కాకుండా, వాళ్ళమీద ఒక అజ్ఞాత ఒత్తిడి వుంటుంది—వెంటనే ఓ బిడ్డని కనాలని.

దీంతోపాటు, ఒక యేడాది తిరిగేసరికల్లా, బిడ్డ పుట్టలేదనుకోండి, ఇంట్లో వాళ్ళూ, వీధిలో వాళ్ళూ, ఇంటికి వచ్చేపోయే బంధువులూ, ఇంటిపనివాళ్ళూ, చివరికి ఆ వీధి ముష్టివాళ్ళు కూడా ఆరా తీస్తారు—‘అమ్మాయి ఇంకా నీళ్ళు పోసుకోలేదా?’ అంటూ!

దీనివల్ల, ఈ రోజు ఓ వెయ్యి సామూహిక వివాహాలు అయ్యాయనుకోండి, (వాళ్ళ సరాసరి వయసు పాతిక వుండచ్చు) 2009 డిసెంబరు 31 లోపల కనీసం 800 నించి 850 శిశువులు పుడతారు! (ఇవి కోట్లాదిగా ప్రతీ యేటా జరిగే మామూలు వివాహాలకి అదనంగా, ప్రభుత్వ/మత ప్రోత్సాహంతో జరుగుతున్నవి అని మరిచి పోకండి).

వాళ్ళలొ, ఓ 5 శాతం దాకా—అంగ వైకల్యంతోనో, మానసిక సమస్యల్తోనో పుట్టడానికి అవకాశం వుంది అని ఆధునిక శాస్త్రం చెబుతోంది!

ఇంకో 10 శాతం దాకా—సరైన ఆహారం లేక, 5 యేళ్ళలోపే మరణిస్తున్నారని కూడా శాస్త్రం చెబుతోంది!

బతికి బట్టకట్టిన వాళ్ళలో, సరైన తిండీ, గుడ్డా లేక, పతితులూ, భ్రష్టులూ, బధా సర్పదష్టులుగా మారుతున్నవాళ్ళూ—ఓ 20 శాతం వుంటారు!

మిగిలిన వాళ్ళలో 50 శాతం—చేతికీ, నోటికీ కష్టం మీద లింకుచేసుకుంటూ బ్రతికే దిగువ మధ్యతరగతికి చెందే అవకాసం వుంది!

ఇక్కడకి మిగిలిన 15 శాతంలో, కొంతమంది ఉద్యోగాల్లోనూ, వ్యాపారాల్లోనూ, ఇతర వృత్తుల్లోనూ చేరి, యెగువ మధ్య తరగతిగా మారతారు!

ఏ 0.5 శాతమో కోటీస్వరులు అయినా అస్చర్యం లేదూ!

ఇవన్నీ సామాజిక సమస్యలు. వీటిని అధిగమించడానికి సహజీవనం యెలా తోడ్పడుతుందో—మళ్ళీ చూద్దాం!

6 comments:

పార్ధ సారధి. said...
This comment has been removed by the author.
పార్ధ సారధి. said...

ఎదొ చెప్పాలనుకున్నారు అని మాత్రం అర్ధమయింది.

pseudosecular said...

Dear Krishna Sree,

మీరు ఎంత చక్కగ పిల్లల కతలు చెపుతున్నారు.

In real world no one find come up the conclusions you have made to solve population problems.

I think communists in China and Slave masters in the West were much better in solving Human population problems.

Be practical. Think practical.

pseudosecular said...

I will differ with your views respectfully.

Human life is precious. We can not discard it by grading the way you are sorting them.

Human lives are not Tomatoes, where you can grade them by sizes and quality and discard the unfit.

The inequality in Caste system, and the Slavery implemented by Whites was based on the principles that you have just described. Their idea was, some people (lower castes or untouchables or Black People) are unfit for human dignity, so condemn them (in your words identify them before they were even born and destroy them).

There is no yardstick by which you can decide which person is not worthy of living and which person is worthy of living!.

We need different ideas to contain human population. One reasonable thing you can do to contain the population is to put limit on number of children per couple. But you have no right, who can produce babies and who can not produce babies.

Also you don't have the right to identify the condition of the unborn baby and abort it.

Don't scheme for unnatural methods to contain the world population, please come up with reasonable solutions.

Krishna Sree said...

Dear pseudosecular!

You are light years away from what I was saying! I have never talked about the right to be born, abortions, discarding the unfit etc.

Please think cool. The point is mass marriages (in case only of the people who could not afford 'that much' expenditure) may lead to Social problems and it is happening.

Krishna Sree said...

డియర్ పార్థసారధి!

యేదో చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే, స్పష్టతలేదనా?

చదువుతూ వుండండి!